Japanese Sword Arts & Martial Studies

Shihan & Sensei Affiliation

shihan, sensei niina toyoaki gyokudo, sword training sacramento, japanese sword, sword classes

Niina Toyoaki Gyokudo

9TH Dan Hanshi - Mugai Ryu Iaihyodo
8TH Dan Hanshi  - Shindo Muso Ryu Jodo
8TH Dan Hanshi - Uchida Ryu Tanjo Jutsu
8TH Dan Hanshi - Isshin Ryu Kusarigama Jutsu
8TH Dan Hanshi - Ikkaku Ryu Jutte Jutsu
8TH Dan Hanshi - Chuwa Ryu Tanken Jutsu

+ Learn More
shihan, sensei hataya mitsuo yoshitoki, sword training sacramento, japanese sword, sword classes

Hataya Mitsuo Yoshitoki

9TH Dan Kaicho - Zen Nihon Toyama Ryu Iaido Renmei
9TH Dan - Zen Nihon Batto Do Renmei
7TH Dan  - Zen Nihon Goshindo Renmei
President - Zen Nihon Toyama-Ryu Iaido Renmei NPO
Executive Chairman - Zen Nihon Batto Do Renmei
President - Toyama-Ryu Machida Seizankai

+ Learn More
shihan, sensei sakaida zenemon, sword training sacramento, japanese sword, sword classes

Sakaida Zenemon

8TH Dan Kaicho - Zen Nihon Batto Do Renmei
8TH Dan Hanshi - Zen Nihon Toyama-Ryu Iaido Renmei
President - Zen Nihon Batto Do Renmei
Head - Fukushima-Syuzenjyuku

+ Sakaida Zeneimon Sensei is the current Kaicho of the Zen Nippon Batto Do Renmei (ZNBDR). It was originally formed by Nakamura Taizburo Sensei in 1980. The recent Kaichos have included, Seiji Ueki Sensei, and Hataya Mitsuo Yoshitoki Sensei.
shihan, shihan tony alvarez, sword training sacramento, japanese sword, sword classes

Tony Alvarez

8TH Dan Menkyo Kaiden - Mugai-Ryu Iaihyodo Renmei
6TH Dan Renshi - Toyama-Ryu Iaido Renmei
6TH Dan Kyoshi - Zen Nihon Batto Do Renmei
North America - Cho - Mugai-Ryu Iaihyodo Renmei
LA/Orange County - Cho - Toyama-Ryu Iaido Renmei
LA/Orange County - Cho - Zen Nihon Batto Do Renmei

+ Learn More
shihan, sensei col (ret) roy j. hobbs, sword training sacramento, japanese sword, sword classes

Col (Retired) Roy J. Hobbs

10TH Dan Judan
10TH Dan Hanshi
10TH Dan Kaiden
President - Sekai Dentokan Bugei Renmei
Division Director - Aiki Jujutsu
Arts: Iaijutsu, Aiki-Jujutsu, Karate, Kobujutsu

+ Learn More